2013 About Living / Shu-Yi & Dancers / Wellspring Theater / Taipei Taiwan

Producer:Varymainstream Studio
Edting:Chou Tung-Yen、Hunag Wei Hsuan
Sketch:Chou Shu-Yi